lesy title

Lesní hospodářství

Kolowratské lesy

Lesní hospodářství spolu s rybářstvím tvoří hlavní pilíře hospodaření od doby navrácení pozemků rodině Kolowratů Krakowských v roce 1992. Prioritní koncepcí hospodaření v Kolowratských lesích je trvalá udržitelnost při zachování a neustálém zlepšování stability a výnosovosti lesních porostů. Správa Kolowratských lesů je pověřena obhospodařováním rozsáhlého lesního hospodářství včetně výkonu práva myslivosti ve 3 vlastních honitbách. Lesní hospodářský celek (LHC) Kolowratské lesy se nachází převážně v oblasti Orlických hor a jejich předhůří. Leží v katastrálních územích několika obcí – Deštné v Orlických horách, Zdobnice, Orlické Záhoří, Říčky v Orlických horách, Javornice, Černíkovice a jiných. Sídlo Správy Kolowratských lesů je na zámku v Rychnově nad Kněžnou.

kolowratske lesy 750

Přírodní a hospodářské podmínky

Lesní majetek je z hlediska přírodních podmínek velice rozmanitý. Lesní hospodářský celek se rozkládá v přírodní lesní oblasti 25 – Orlické hory a 26 – předhůří Orlických hor. Z hlediska vertikální členitosti jsou vyjma 1. a 9. zastoupeny všechny lesní vegetační stupně v nadmořských výškách od 295 m n. m. až po vrchol Velké Deštné 1.115 m n. m. (nejvyšší vrchol Orlických hor). Větší část lesního majetku zaujímají horské polohy s dlouhou zimou a krátkou vegetační dobou, která je na hřebenech hor vlivem vrcholového fenoménu kratší než 90 dní. Průměrný roční úhrn srážek kolísá v rozmezí 800 – 1300 mm. Z typologického hlediska jsou nejvíce zastoupeny soubory lesních typů 6K – kyselá smrková bučina 30% a 7K – kyselá buková smrčina 21%. Z pohledu omezení hospodaření je situace méně příznivá, což vyplývá z vylišených kategorií lesa. 47% lesů je v kategorii lesa hospodářského, 14% v kategorii lesa ochranného a 39% jsou kategorie lesa zvláštního určení. Plošně jsou nejvíce zastoupeny hospodářské soubory 531 – smrkové hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh a 021 – smrkové hospodářství ve vysokohorských lesích pod hranicí stromové vegetace chránící lesy níže položené a lesy na exponovaných hřebenech.

kolowratske lesy 2 750

Zdravotní stav lesů

Kolowratské lesy v Orlických horách se stále potýkají s vlivem a dopadem imisí, které gradovaly zejména v 70. a 80. letech minulého století v důsledku průmyslu a extrémního znečištění ovzduší. Je potvrzeno z odborných průzkumů, že i v současné době jsou Orlické hory vystaveny negativním vlivům imisí a z hlediska poškození jsou na tom téměř nejhůře z příhraničních českých hor. O tom svědčí zařazení do pásem imisního ohrožení, kdy na LHC Kolowratské lesy je téměř polovina lesních porostů začleněna do pásem nejvyššího ohrožení A a B. Vytěžení imisních porostů koncem minulého století a jejich následné zalesnění způsobilo významným způsobem nevyrovnanost věkových stupňů, a tak v dnešní době zaujímají druhý věkový stupeň (11 – 20 let) 134% a třetí (21 – 30 let) 166% normálního zastoupení věkových stupňů. Na druhé straně je extrémně vysoké zastoupení přestárlých porostů 11. - 15. věkového stupně, které nebyly těženy z důvodu přesunu těžeb do imisních partií a dnes dosahují 233% normálního zastoupení věkových stupňů. Významná část porostů ve věku 20 - 80 let je silně poškozena loupáním a ohryzem vysoké a mufloní zvěře a následnou hnilobou zejména z let, kdy myslivecké hospodaření nebylo v souladu s lesnickým a byla mu bohužel přisuzována větší důležitost. Roční výše těžeb se pohybuje na základě doporučení lesního hospodářského plánu na úrovni 64% z maximální celkové výše těžeb z důvodu zachování dlouhodobé produkční vyrovnanosti.

kolowratske lesy 2 750

LHC Kolowratské lesy
Správa Kolowratských lesů

Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: +420 494 535 240
E-mail: lesy@kolowrat.com

Lesní školky
lesni-skolka-720p.jpg
Správa Kolowratských lesů provozuje též tři lesní školky, ze kterých je každoročně vykrýváno cca 50% objemu zalesňování smrku ztepilého z osiva nasbíraného v rámci lesní správy.
 
Štípané dřevo
stipane-drevo-720p.jpg
Ke zhodnocení dřevní hmoty byla vybudována provozovna pro výrobu štípaného palivového dřeva v Karolíně, která leží na strategickém místě v podhůří Orlických hor, odkud je možno odbavovat celé kamiony i drobné odběratele palivového dříví.

Více informací naleznete v nabídce Palivové dřevo.