lesy title

Realizace projektu Zpracovna ryb 2021 z Operačního programu rybářství

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 27. 4. 2021, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Zpracovna ryb 2021
Registrační číslo žádosti: CZ.10.5.110/5.3/0.0/21_019/0001437

Místo realizace projektu:

  • Sádky Opočno - 517 73, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Rozšíření dostupnosti výrobků, rekonstrukce chlazení budovy zpracovny ryb.
Podporované cíle projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta