lesy title

Realizace projektu konkurenceschopnost 2021 z Operačního programu rybářství

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 27. 4. 2021, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Konkurenceschopnost 2021
Registrační číslo žádosti: CZ.10.2.104/2.6/0.0/21_020/0001427

Místo realizace projektu:

  • 516 01 Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) v období od 1.2.2020 do 31.12.2020.
Podporované cíle projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta