lesy title

Realizace projektu 2020 z Operačního programu rybářství

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 19. 10. 2020, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Projekt 2020
Registrační číslo žádosti: CZ.10.5.110/5.3/0.0/20_018/0001237

Místo realizace projektu:

  • 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Dovybavení zpracovny ryb v Opočně.
Podporované cíle projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta