lesy title

Rekonstrukce lesní cesty "Scheitzova k Pěticestí"

Opatření: 4
Podopatření: 4.3
Operace: 4.3.2 Lesnická ifrastruktura
Název záměru: Investice do lesních cest
Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty "Scheitzova k Pěticestí"
Registrační číslo žádosti: 15/001/0432a/452/000552
Místo realizace projektu: obec Orlické Záhoří, k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, parc. č. 3521
Rok realizace: 2017

Popis projektu: Předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR je rekonstrukce stávající účelové komunikace typu 2L, která bude po dokončení splňovat v celém rozsahu (2,131 km) parametry lesní cesty typu 1L 4,0/30 dle ČSN 73 61 08 Lesní dopravní síť.

Cíl projektu
Investice do rekonstrukce lesnické infrastruktury zajišťující:
1. kvalitnější dopravní podmínky pro provoz motorových i nemotorých vozidel
2. minimalizace škod v lesních porostech vlivem dlouhých přibližovacích vzdáleností
3. zlepšení přístupnosti oblasti v rámci traumatologického plánu
4. posílení mimoprodukční funkce lesů, především rekreační ve spádové oblasti

Informativní deska k projektu - k náhledu zde.

logo EU